Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
งานทันตกรรมทั่วไป คือการให้บริการเกี่ยวกับ
• การตรวจวินิฉัย การวิเคราะห์โรค รวมไปถึงการพิมพ์ปาก เพื่อทำโมเดลฟัน เพื่อการศึกษา การเอ๊กซเรย์ การให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา
• ขูดหิน ปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์
• การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เช่นวัสดุมีการแตก ร้าว หรือบิ่น เป็นต้น