Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการทำฟันเพื่อแก้ไขลักษณะที่ไม่สวยงามบางอย่าง เช่น ฟันยื่น คางยื่น ฟันห่าง ฟันเก ฟันบิด เรียงตัวไม่สวยงาม ฟันมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ หรือ การมีช่องว่างระหว่างซี่ฟัน เนื่องจากได้เคยถอนฟัน เป็นต้น

•ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการให้บริการเกี่ยวกับ
•การจัดฟัน หรือการดัดฟัน
•การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว
•การทำรากฟันเทียม
•การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
•การทำครอบฟัน และ สะพานฟัน
•การทำวีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม